Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Η εγκύκλιος για τον επανακαθορισμό των περιοχών μετάθεσης


ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Ενόψει των μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 2012-13 o ο υφυπουργός Παιδείας Θ. Παπαθεοδώρου με εγκύκλιο προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης θέτει υπόψη τα κάτωθι:
1.Ο καθορισμός των υφιστάμενων περιοχών μετάθεσης βασίστηκε στην αυτοτελή υπαγωγή των πρώην Καποδιστριακών δήμων σε μία περιοχή μετάθεσης. Μετά τις αλλαγές που σημειώθηκαν στη δομή των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ'/02-06-2010), σε ορισμένες περιοχές μετάθεσης που δεν ταυτίζονταν με τη διοικητική διαίρεση του Νομού έχει προκύψει πρόβλημα «επικάλυψής» τους από τους νεοσύστατους δήμους με συνακόλουθο πρόβλημα στη μοριοδότηση της συνυπηρέτησης και εντοπιότητας των εκπαιδευτικών στις μεταθέσεις.
2.Έτσι, ενώ πριν κάθε δήμος ανήκε σε μια περιοχή μετάθεσης, μετά τον Καλλικράτη, πολλοί από τους νεοσύστατους δήμους περιλαμβάνονται πλέον σε 2 ή 3 περιοχές μετάθεσης (δηλαδή κάποιες δημοτικές ενότητες ανήκουν σε μία περιοχή και άλλες σε άλλη περιοχή μετάθεσης) κι έτσι δημιουργείται πρόβλημα στη μοριοδότηση των εκπαιδευτικών των προαναφερόμενων περιπτώσεων. Καθίσταται επομένως αναγκαίος ο επανακαθορισμός των περιοχών μετάθεσης προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα αυτό.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Έπειτα από τα παραπάνω ο υφυπουργός Παιδείας με την ίδια εγκύκλιο καλεί τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης να καταθέσουν τις προτάσεις τους μετά από συνεργασία με τους Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την ανασυγκρότηση/επανακαθορισμό των περιοχών μετάθεσης.
Στις προτάσεις ο κ. υφυπουργός ζητά να ληφθούν τα ακόλουθα:
1. Για τον καθορισμό των περιοχών μετάθεσης ισχύ έχουν οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν.1824/1988 και της παρ. 1 της αριθμ. Δ/5716/15-4-1988 (ΦΕΚ 217/Β/21-4-1988) Υπουργικής Απόφασης η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 16 (Ε') του ίδιου νόμου.
2. Στη διάταξη του άρθρου 5 του Π.Δ. 100/97 προβλέπεται ότι «στις περιπτώσεις υπαγωγής των Σχολείων σε άλλη περιοχή μετάθεσης, για οποιοδήποτε λόγο, αυτοδικαίως οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση στα σχολεία αυτά θεωρούνται ότι ανήκουν στη νέα περιοχή μετάθεσης».
Ειδικότερα ανά βαθμίδα εκπαίδευσης να ληφθούν υπόψη:
α) Α/θμια εκπαίδευση :
Στην περίπτωση που η περιοχή μετάθεσης ταυτίζεται με το νομό δεν υπάρχει αναγκαιότητα αλλαγής της περιοχής η οποία και θα περιλαμβάνει όλους τους δήμους του νομού. Παρακαλούμε για τις περιοχές αυτές να μας αναφέρεται ότι παραμένουν ως έχουν.
Στην περίπτωση που σε ένα νομό ή σε μία Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν περισσότερες της μιας περιοχές μετάθεσης είναι δυνατόν στις προτάσεις σας:
(1) να περιοριστείτε μόνο στην επίλυση του προβλήματος που δημιούργησαν οι Καλλικρατικοί δήμοι, εντάσσοντας τους δήμους στους οποίους υπάρχει το πρόβλημα σε μία συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης,
(2) είτε εάν κριθεί ότι πρέπει να αλλάξει η δομή των περιοχών μετάθεσης (π.χ. με ενοποίηση ή επανακαθορισμό), παρακαλούμε να μας στείλετε τεκμηριωμένες τις απόψεις σας για την αναγκαιότητα των όποιων αλλαγών, έχοντας γνώση των προβλημάτων που αυτές μπορεί να δημιουργήσουν στη λειτουργική κινητικότητα των εκπαιδευτικών, σε θέματα υπηρεσιακών μεταβολών, υπεραριθμιών και τοποθετήσεων.
β) Β/θμια εκπαίδευση:
Σας αποστέλλουμε συνημμένο αρχείο excel με τις περιοχές μετάθεσης αρμοδιότητάς σας, όπου στην 1η στήλη αναγράφεται η ισχύουσα περιοχή μετάθεσης, στη 2η στήλη οι δήμοι όπως διαμορφώθηκαν με το Ν. 2539/1997 (Καποδιστριακοί δήμοι) οι οποίοι περιλαμβάνονται σε αυτή και στην 3η στήλη οι δήμοι που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης (Ν.3852/2010 - ΦΕΚ 87τΑ'/02-06-2010). Με κόκκινο χρώμα υποδεικνύονται οι περιπτώσεις όπου δημιουργείται πρόβλημα, καθώς με τη συνένωση 2 ή περισσοτέρων Καποδιστριακών δήμων, ο δήμος που προέκυψε με το πρόγραμμα Καλλικράτης περιλαμβάνει 2 ή περισσότερες περιοχές μετάθεσης.
Στις προτάσεις σας σε περίπτωση που δεν υπάρχει αναγκαιότητα αλλαγής των περιοχών μετάθεσης, να αναφερθούν ότι οι περιοχές παραμένουν ως έχουν.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του κ. Παπαθεοδώρου:
Στην περίπτωση που σε ένα νομό ή σε μία Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν περισσότερες της μιας περιοχές μετάθεσης είναι δυνατόν:
(1) είτε να περιοριστείτε μόνο στην επίλυση του προβλήματος που δημιούργησαν οι Καλλικρατικοί δήμοι, εντάσσοντας τους δήμους στους οποίους υπάρχει το πρόβλημα σε μία συγκεκριμένη περιοχή μετάθεσης,
(2) είτε εάν κριθεί ότι πρέπει να αλλάξει η δομή των περιοχών μετάθεσης (π.χ. με ενοποίηση ή επανακαθορισμό), παρακαλούμε να μας στείλετε τεκμηριωμένες τις απόψεις σας για την αναγκαιότητα των όποιων αλλαγών, έχοντας γνώση των προβλημάτων που αυτές μπορεί να δημιουργήσουν στη λειτουργική κινητικότητα των εκπαιδευτικών, σε θέματα υπηρεσιακών μεταβολών, υπεραριθμιών και τοποθετήσεων.
Επίσης, μετά τον προσδιορισμό των περιοχών μετάθεσης, θα χρειαστεί επανακαθορισμός των ομάδων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 50/1996, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ. 100/1997.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου